Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Take a look v.o.f.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen en de – al dan niet daarbij overeengekomen – werkzaamheden.
 2. Alle door de leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijsaanpassing

 1. 1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richtprijs zijn overeengekomen, geldt dat de leverancier deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaamheden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de overeenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.
 2. De leverancier is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de wederpartij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.
 3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW percentage, mogen door de leverancier aan de wederpartij worden doorberekend.
 5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door de leverancier kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumentenkoopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedragen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.

Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de leverancier. Wanneer de leverancier – om niet – offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij – onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde – gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 Levertijd

 1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door de leverancier te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
 2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

Artikel 5 Risico-overgang

 1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van de leverancier, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de leverancier is te wijten.
 2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de leverancier aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 2. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.

Artikel 7 Taken wederpartij

De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:

 1. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, zoals elektriciens, hak, breek, metsel, beton, stukadoors, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig – in ieder geval – vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;
 2. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn
 3. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.
 4. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde vergunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.

Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden – of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen – op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de tengevolge daarvan voor de leverancier ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door de leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om – op eerste verzoek van de leverancier – bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan de leverancier af te geven.

Artikel 9 Betaling en annulering

 1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de leverancier.
 2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door de leverancier aan te wijzen rekening.
 3. Betaling zal geschieden 50% voor aanvang werkzaamheden en 50% na levering en installatie, betaling dient binnen  zeven dagen na factuur datum voldaan te zijn.
 4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft de leverancier het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.
 5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed.
 6. Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag overtreffen. Deze clausule kan door de leverancier worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.
 7. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat de leverancier door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de leverancier beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
 2. De leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de leverancier wetenschap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
 3. De leverancier aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 4. Indien de leverancier niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.
 5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
 6. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtnemen door de wederpartij van bedieningen onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.
 7. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingsysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de leverancier geleverde of gepresteerde.
 8. De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade en de gevolgschade aan leidingen of andere voorwerpen die tijdens de werkzaamheden in wanden en of vloeren aanwezig  zijn.
 9. Indien Take a look v.o.f. als gevolg van dit artikel gehouden is de schade die de Klant lijdt te vergoeden, zal de omvang van de door Take a look v.o.f. te vergoeden schade beperkt zijn tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of in het geval van de prijsvormingsmethode regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs, in ieder geval zal deze niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering tot een bedrag van maximaal € 1.250,00 per gebeurtenis.
 10. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd is Take a look v.o.f. slechts aansprakelijk indien Klant bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Take a look v.o.f. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 11. Klant vrijwaart Take a look v.o.f. voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Take a look v.o.f. pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Take a look v.o.f. van de opdracht.
 12. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Klant jegens Take a look v.o.f. als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de Klant ter zake heeft geprotesteerd.
 13. De Klant die tegen het uitdrukkelijke advies van Take a look v.o.f. aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 14. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de Take a look v.o.f.  geen beroep kunnen worden gedaan indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en Klant consument is.
 15. De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Take a look v.o.f.  Werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 12.

  Artikel 11 Geschillenregeling

  Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.

  Artikel 12 Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

  Leveringsvoorwaarde bij het afhalen van een product

  • U komt alles bij ons ophalen en rekent contant of per bank overschrijving af.
  • U dient het product vooraf te controleren.
  • Aanvullende diensten worden, in rekening gebracht.
  • In onze winkel geven onze medewerkers u zo goed mogelijk gratis advies. De medewerkers in onze winkels zijn echter geen installateurs.
  • Mondeling verstrekt advies is soms voor meerdere uitleggen vatbaar en kan ook verkeerd geïnterpreteerd worden.
  • Als u heeft gekozen voor een showroom model zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan binnen/buiten kant en/of kleurverschillen.
  • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van een installatie als deze niet door ons uitgevoerd is.
  • Wat nou als u denkt dat u alles goed geïnstalleerd heeft en er toch een probleem ontstaat? Dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Wij  zullen echter alle dienstverlening bij u in rekening brengen.
  • Zorg ervoor dat u beschikt over goed en gedegen vervoer. Onze producten zijn niet alleen groot, maar ook in verschillende dozen verpakt. Uw auto zit snel vol. Als u uw spullen zelf komt afhalen, is eventuele transportschade voor eigen risico.
  • Wij helpen u graag met inladen maar de eventuele schade aan auto zijn voor u eigen rekening.
  • Als u gekozen heeft voor het ophalen van de goederen, zult u de goederen ook bij ons moeten omruilen als er iets aan de hand is.
  • Voorwaarde hierbij is dat het onbeschadigde, niet gebruikte artikel in de originele onbeschadigde verpakking wordt teruggebracht in een van onze winkels. U dient de betaalde kassabon of factuur te tonen.
  • Toch bij u op locatie komen kijken omdat dit praktischer is (omdat alles al geïnstalleerd is), dan is dat geen probleem, maar dan betaalt u wel altijd onze voorrijkosten en eventuele arbeid.

  Leveringsvoorwaarde bij het bezorgen

  • U heeft gekozen voor het afleveren van de goederen.
  • U dient het product zelf te controleren.
  • U zet het product zelf in elkaar.
  • U zet het product zelf op de plaats.
  • U sluit het product zelf aan.
  • Het pad dient goed begaanbaar en bestraat te zijn.
  • Indien onze chauffeur om wat voor rede dan ook zijn product niet kan afleveren. (niemand aanwezig , onbegaanbare weg)Zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  • U rekent direct contant of per bank overschrijving af.
  • Aanvullende diensten worden, in rekening gebracht.
  • Als u heeft gekozen voor een showroom model zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan binnen/buiten kant en/of kleurverschillen in de lak .
  • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van een installatie als deze niet door ons uitgevoerd is.
  • Wat nou als u denkt dat u alles goed geïnstalleerd heeft en er toch een probleem ontstaat? Dan kunt u uiteraard een beroep op ons doen. Wij zullen echter alle dienstverlening bij u in rekening brengen.
  • Onbeschadigde, niet gebruikte artikel in de originele onbeschadigde verpakking kan worden teruggebracht in onze winkel U dient de betaalde kassabon of factuur te tonen.
  • Toch bij u op locatie komen kijken omdat dit praktischer is (omdat alles al geïnstalleerd is), dan is dat geen probleem, maar dan betaalt u wel altijd onze voorrijkosten en eventuele arbeid.
  • Bezorg kosten in ons werkgebied  tot 40 km €50,-, Buitengebied op aanvraag.